Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

  • Titular: Morante Associats
    Adreça: C/ d’Aragó nº186, 2n 2a 08011 Barcelona
    CIF: B64050842
    Correu: gestion@moranteasociados.com
    Telèfon: 93 211 54 82

Concertada assegurança de R.C. i capacitat financera segons Llei 26 2006 de 17 de juliol

I.- Usuaris;

L’accés a i/o ús del Portal atribueix a qui el realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les Condicions Generals en relació amb determinats serveis i continguts del Portal.

II.- Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts;

L’usuari es compromet a utilitzar el Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l’ús del Web amb finalitats il·lícites o lesives contra MORANTE ASSOCIATS o qualsevol tercer, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del Web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc), es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb lautorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
Qualsevol vulneració dels drets de Morante Associats o dels seus titulars legítims sobre aquests.
La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents de les estrictament permeses.
Qualsevol intent d’obtenir els continguts del Web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’utilitzin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al Web de Morante Associats

III.- Responsabilitat de l’usuari per danys i perjudicis;

L’ús del Web es farà sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari. Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de qualsevol contrasenya o similars assignades per a l’accés a la Web oa qualsevol dels seus serveis.

Sense perjudici de l’anterior, Morante Associats es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés a la Web, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, oa les particulars que en cada cas els siguin aplicables.

IV.- Modificació unilateral;

Morante Associats podrà modificar unilateralment i sense avís previ, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del Web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del Web.

V.- Enllaços;

Les persones o entitats que pretenguin fer o realitzin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines del portal Morante Associats s’han de sotmetre a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del Portal d’Antonio García Varadles.
No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines del Portal Morante Associats sense la prèvia autorització expressa Morante Associats. No s’hi inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del Portal Morante Associats ni sobre els serveis o continguts del mateix. Excepte aquells signes que formin part de l’hiperenllaç, la pàgina web en què s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Morante Associats, llevat d’autorització expressa d’aquest.
L’establiment de l’hiperenllaç no implica l’existència de relacions entre Morante Associats i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació Morante Associats dels serveis i continguts oferts en aquest portal.
Morante Associats no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle ni de les informacions i manifestacions incloses en aquestes.
Qualsevol «hiperenllaç» al Portal Morante Associats s’efectuarà a la pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

V.- Exclusió de garanties i responsabilitat;

Morante Associats no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
La manca dutilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts.
La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l’ordre públic, del Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al web.
L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del web.

VI.- Durada;

La durada de la prestació del servei del web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici d’això, Morante Associats es reserva el dret per, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l’integren, en els mateixos termes que es recullen a la condició quarta.

VII.- Propietat Intel·lectual;

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància a Morante Associats indicant:

Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de linteressat, haurà dindicar la representació amb què actua.
Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web.
Acreditació dels drets de propietat intel·lectual esmentats.
Declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva exclusiva responsabilitat.