Política de privacidad

Qui som

 • Nom: Morante Associats
  CIF: B64050842
  Adreça: C/ d’Aragó nº186, 2n 2a 08011 Barcelona
  Telèfon: 93 211 54 82
  Correu: gestion@moranteasociados.com

Finalitat

Les dades proporcionades per vostè seran utilitzades per tal de:

GESTIONAR LES SEVES ASSEGURANCES

Realitzar ofertes d’assegurances personalitzades i ajustades a les vostres necessitats:

  • Gestionar els contractes d’assegurances contractats, incloent-hi si s’acorda així la gestió del cobrament de les primes d’assegurança.
  • Proporcionar-vos el servei de gestió de sinistres.
  • Proposar-li modificacions als seus contractes que poguessin ser del seu interès.
  •  

PROMOCIONAR NUESTROS SERVICIOS

 • Proporcionar informació de nous productes i serveis. Per tal de poder oferir-vos productes i serveis d’acord amb els vostres interessos, elaborarem un “perfil comercial”, en base a la informació facilitada. Es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.
 • Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i després de la seva finalització, fins que sol·liciti la cancel·lació de les seves dades, a fi de remetre-li ofertes que puguin ser del seu interès i reprendre la relació professional.

 

LEGITIMACIÓ

 • Les dades de què disposem són les necessàries per portar l’efectiva intermediació dels contractes d’assegurances que ha contractat amb una o més asseguradores a través de la nostra corredoria, tenint per part nostra la consideració de responsables de les dades de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2006 de 27 de juliol de mediació en assegurances.
 •  

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 • El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de lusuari de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el que disposa la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

 

DESTINATARIS

 • Les vostres dades seran comunicades a les entitats asseguradores destinatàries dels contractes, així com en cas de sinistre i sempre que ho autoritzeu i amb el límit de les dades afectades pel sinistre a altres asseguradores.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la corredoria estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a la defensa dels seus interessos en la gestió dels contractes d’assegurances intermediades pel responsable del fitxer.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. La nostra corredoria deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o cancel·lació.

Si no voleu rebre comunicacions promocionals de la nostra empresa per algun o tots els mitjans de comunicació, podeu comunicar el vostre desig d’oposar-vos a la finalitat de promoció dels nostres productes i serveis, cosa que no anirà en detriment de mantenir la finalitat de gestionar els contractes d’assegurances intermediats pel responsable del fitxer.

Vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades, si així ho considera convenient a un altre corredor o entitat asseguradora

En l’exercici dels drets precedents podeu adreçar-vos per mail a gestion@moranteasociados.com oa les nostres oficines situades al c/ d’Aragó nº186, 2n 2a 08011 Barcelona, ​​aportant sempre una còpia del vostre DNI. La resposta a l’exercici de drets es realitzarà al domicili que figuri als contractes subscrits amb la nostra corredoria.

En cas que no atenguem a l’exercici de drets expressats en aquest apartat, esteu facultat per acudir al nostre delegat de protecció de dades, qui vetllarà pels vostres interessos o presentar una reclamació davant l’agència de protecció de dades, disposeu de tota la informació a efectes d’aquesta reclamació a la pàgina www.agpd.es.

Procedència de les dades

Les dades de què disposem són les que ens van ser proporcionades en el moment de la contractació de les pòlisses o petició de les tarificacions, així com les dades derivades de les gestions del contracte com les renovacions de pòlisses o sinistres esdevinguts a la vigència del contracte.

En alguns casos les dades bàsiques per a la tarifació d’un risc han pogut ser proporcionades per un col·lectiu, prèvia autorització dels seus membres, en aquests casos les dades només s’utilitzaran d’acord amb les indicacions dels representants del col·lectiu i aquestes dades seran eliminades si així ho requereixen els acords amb el col·lectiu, excepte per a aquells titulars de dades, per als quals s’intermedien contractes d’assegurances, cas en què els drets es regeixen.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, entre d’altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a l’entitat, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà del que sigui estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de l’entitat sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

Per realitzar qualsevol tipus dobservació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, lusuari haurà de notificar aquesta circumstància a lentitat adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, l’entitat no assumeix cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’usuari.

ENLLAÇOS

Aquest lloc web pot contenir enllaços o hipervincles a altres llocs dInternet, respecte als quals no exerceix cap tipus de control. Per tant, una vegada que l’usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el lloc web, tant el present Avís Legal, com la Política de Privadesa i la Política de Cookies deixaran de fer efecte, ja que els llocs web als quals l’usuari accedeixi estan subjectes a les seves pròpies polítiques.

L’entitat no pot assumir cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o hipervincles. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes a llocs web aliens no implica cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La informació subministrada per aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exactitud, exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

L’entitat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de, a títol enunciatiu:

 • Errors o omissions en els continguts. L’entitat no garanteix que els continguts estiguin permanentment actualitzats, ni que no tinguin qualsevol tipus d’error.
 • Absència de disponibilitat del portal. L’entitat no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis generats a l’usuari com a conseqüència d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que suposin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web, ja que el funcionament d’aquestes xarxes depèn de tercers.
 • Presència de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts que puguin alterar els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per prevenir-lo. Correspon a l’usuari, en tot cas, estar proveït d’eines adequades que el protegeixin davant de programes informàtics perjudicials.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La legislació aplicable és l’espanyola i per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que es pogués derivar de la utilització d’aquesta web, així com de la inscripció o contractació que es pogués realitzar a través d’aquesta, es declara com a jurisdicció competent als Jutjats i Tribunals del domicili del Responsable del Tractament excepte en aquells casos en què l’usuari ostenti la seva posició de consumidor.